Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z zakresu łyżwiarstwa i wrotkarstwa – to kolejny już program realizowany przez nasz Klub ukierunkowany na darmową naukę w tych dyscyplinach. 

Program polega na organizacji zajęć sportowych ukierunkowanych na wrotkarstwo i łyżwiarstwo (short track). Zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i mają na celu przede wszystkim aktywizację fizyczną, wszechstronny i ogólny rozwój uczestników z uwzględnieniem profilaktyki wad postawy i nadwagi. 

Zajęcia są nieodpłatne a dostęp do nich jest otwarty dla wszystkich chętnych. 
Prowadzone są na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu dwa razy w tygodniu po 90 minut. Nasi trenerzy to licencjonowani instruktorzy, którzy swoim doświadczeniem i pasją gwarantują profesjonalne podejście do nauki. 

Uczestnicy poza umiejętnościami jazdy na łyżwach i rolkach, poznają zasady bezpieczeństwa i higieny – niezwykle ważne w czasie zajęć i zabaw sportowych oraz zasady fair play. 

Regulamin programu:

1. Celem zajęć sportowych jest nauka i doskonalenie umiejętności jazdy na łyżwach i wrotkach, rozwój psychomotoryczny uczestników oraz upowszechnianie sportu w środowisku lokalnym. 
2. Z zajęć mogą korzystać dzieci i młodzież w wieku szkolnym. 
3. Zajęcia odbywają się w grupach nie przekraczających 20 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia wg ustalonego rozkładu zajęć. 
4. Na zajęcia uczestnicy zajęć mogą wejść pod opieką nauczyciela, trenera, instruktora bądź innej osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć. 
5. Zajęcia sportowe prowadzone są nieodpłatnie. 
6. W zajęciach uczestniczyć mogą uczniowie po złożeniu deklaracji zgody przez rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zajęciach sportowych i braku przeciwskazań lekarskich na udział w tych zajęciach. 
7. Każdy uczestnik zajęć sportowych na łyżwach składając deklarację uczestnictwa w zajęciach, zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu oraz innych zasad wynikających z realizacji programu. 
8. Uczestnicy zajęć sportowych powinni być wyposażeni w sprzęt ochronny: kaski, ochraniacze na kolana i łokcie. Uczestnicy zajęć nie posiadający własnego sprzętu ochronnego mogą go wypożyczyć na udział w zajęciach. 
9. Uczestnicy zajęć sportowych muszą posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
10. W przypadku nie stwierdzenia rażących uchybień organizator zajęć zwolniony jest z odpowiedzialności za ewentualnie zaistniałe w trakcie zajęć sportowych wypadki. 
11. Prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za szkody związane z uszkodzeniem lub kradzieżą osobistego wyposażenia uczestnika zajęć używanego na zajęciach sportowych w czasie ich trwania i bezpośrednio przed i po nich. 
12. Stawienie się dziecka na zajęcia sportowe jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwskazań u dziecka do uczestniczenia w nich. 
13. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania zaleceń instruktora dotyczących zachowania bezpieczeństwa w czasie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań ruchowych. 
14. Za szkody materialne wypożyczonego sprzętu użytkowanego przez uczestnika zajęć sportowych odpowiadają rodzice uczestnika. 
15. Za powtarzające się łamanie Regulaminu uczestnicy mogą ponieść karę w postaci zawieszenia ich udziału w programie. 
16. Każda grupa objęta będzie opieką sportową oraz organizacyjno-opiekuńczą co zapewni bezpieczne warunki do przeprowadzenia zajęć wynikające z realizacji programu. 
17. Przystąpienie do zajęć sportowych obliguje uczestników do przestrzegania regulaminów obowiązujących na obiektach sportowych, na których odbywają się zajęcia. 
18. Uczestnicy są zobowiązani do słuchania poleceń opiekunów grup, trenerów i instruktorów. 

Założeniem programu jest osiągnięcie konkretnych efektów dla wszystkich uczestników:

1. Zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu. 
2. Podniesienie stanu zdrowia, sprawności fizycznej i korekta wad postawy u dzieci i młodzieży. 
3. Zdobycie umiejętności jazdy na łyżwach lub rolkach. 
4. Podniesienie świadomości na temat zdrowego trybu życia. 
5. Nabycie umiejętności sprawnego i bezpiecznego zachowania się podczas zajęć na łyżwach i wrotkach. 
6. Wyłonienia talentów sportowych i objęcie ich dalszym szkoleniem w Klubie. 

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach zadania: "Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych, turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych".

Skip to content